Przedszkole 165 w Warszawie
Przedszkole 165 w Warszawie

RODO

RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Na podstawie art. 13 ust.1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/678 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu tych danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) – zwanego dalej Rozporządzeniem, informujemy, iż:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Przedszkolu Nr 165 w Warszawie jest: Dyrektor Przedszkola

Nr 165, ul. Ratuszowa 8A, 03-461 Warszawa.

2) Inspektor ochrony danych osobowych w Przedszkolu Nr 165 jest dostępny pod adresem mail:

 iod.oswiata@dbfopraga-pn.waw.pl oraz nr tel. 22 619 28 04

3) Administrator danych osobowych – Dyrektor Przedszkola Nr 165 – przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody.

4) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu/celach:

  1. a) wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Przedszkolu Nr 165;
  2. b) realizacji umów zawartych z kontrahentami Przedszkola Nr 165;
  3. c) w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.

5) W związku z przetwarzaniem danych w celach o których mowa w pkt 4 odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mogą być:

  1. a) organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
  2. b) inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Przedszkolem Nr 165 przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest Dyrektor Przedszkola Nr 165.

6) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 4, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

7) W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych, do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania i przenoszenia, a także prawo do wniesienia sprzeciwu, oraz inne uprawnienia w tym zakresie wynikające z obowiązujących przepisów prawa,

8) W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit a, Rozporządzenia czyli zgody na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie , bez wpływu na zgodność  przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.

9) W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu danych osobowych w Przedszkolu Nr 165 przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.

10) W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.

11) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.

12) Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

 

Monitoring wizyjny

Zgoda +Obowiązek informacyjny – osoba uprawniona do odbierania dziecka z placówki

Dla rodziców – upoważnieni do odbioru dziecka

Obowiązek informacyjny – dla rodziców i dziecka – przyjęcie dziecka do placówki

Obowiązek informacyjny – osoba uprawniona do odbierania dziecka z placówki

Treść zgody – dane osoby, która odbiera dzieci z placówki

Treść zgody – wizerunek dziecka na stronach internetowych, galeriach itd.

Skip to content