Przedszkole 165 w Warszawie
Przedszkole 165 w Warszawie

Deklaracja dostępności strony internetowej Przedszkola numer 165

Przedszkole nr 165 w Warszawie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Przedszkola numer 165.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Wyłączenia

 • Niektóre z zamieszczonych plików to graficzne pliki PDF.
 • Zdjęcia archiwalne obecnie nie posiadają opisu alternatywnego.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Pobierz Raport z wynikami przeglądu dostępności.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Teresa Sakalouskaya-Strus.
 • E-mail: p165@edu.um.warszawa.pl
 • Telefon: 22 6192804

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Przedszkola nr 165 w Warszawie
 • Adres: ul. Ratuszowa 8a; 03-461 Warszawa
 • E-mail: p165@edu.um.warszawa.pl
 • Telefon: 22 6192804

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

1. Wejście do budynku i strefa obsługi.

Budynek jednokondygnacyjny znajduje się u zbiegu ulic Ratuszowej i Jagiellońskiej. Wejście na teren placówki od ul. Ratuszowej, przez furtkę otwieraną na kod. Wejście główne do budynku bez podjazdu, schody 8 stopni, szerokość drzwi – 90 cm.

            Wejście dla rodziców z podjazdem szerokości 130 cm, drzwi – 80 cm.

Wejście do grupy trzylatków niskie schody 8 stopni, szerokość drzwi – 132 cm.

Komunikacja w budynku odbywa się schodami. Ewakuacja z budynku odbywa się przez wydzielone ciągi-klatki komunikacyjne. W budynku znajduje się pięć sal lekcyjnych dla dzieci, wyposażonych w toalety,  toaleta dla personelu, szatnia dla dzieci i pomieszczenia gospodarcze.              Na poziomie -1 jest zlokalizowane są: sala relaksacyjno-kompensacyjna i gimnastyczna i 2  toalety, jedna z prysznicem. Zejście do sal po schodach.

2. Sposób dojazdu

Najbliższe przedszkola przystanki tramwajowe znajdują się przy ul. Jagiellońskiej – nr 6,28,20  w kierunku Dw. Wschodni i Gocław, Metro Młociny i na ul. Inżynierskiej –  nr 3 w kierunku Gocław, 4  w kierunku Wyścigi 23 w kierunku Nowe Bemowo, Czynszowa, 25  w kierunku Banacha, Annopol.

 Przystanek autobusowy znajduje się przy ul. Inżynierskiej i przy ul,. Ratuszowej,  autobusy nr 162,166,169,170 w kierunkach Chomiczówka, Olesin, Utrata, Ursynów oraz Rondo Starzyńskiego, Bródno, Pl. Hallera.

Pas dla rowerzystów na ul. Jagiellońskiej

3. Opis dostępności korytarzy i wind.

Z wejścia dla rodziców możliwość dotarcia do pomieszczeń: sekretariatu, pokoju kierownika administracyjno-gospodarczego.  Gabinet dyrektora na poziomie 1- brak dostępu.

Brak wind i toalet dla niepełnosprawnych.

4. Opis dostosowań – pochylnie, platform, informacji głosowych, pętle indukcyjne, miejsce parkingowe.

Przedszkole nie jest dostosowane.

W pobliżu przedszkola jest miejsce parkingowe dla niepełnosprawnych od ul. Kameralnej 3 oznaczone miejsca.

5. Informacja o prawie wstępu z psem asystującym.

Warunkiem wejścia do przedszkola z psem asystującym jest wyposażenie psa asystującego w uprząż oraz posiadanie przez osobę niepełnosprawną certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego i zaświadczenie o wykonaniu wymaganych szczepień weterynaryjnych. Możliwość wejścia do budynku przedszkola z psem asystującym nie zwalnia osoby niepełnosprawnej z odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez psa asystującego. 

6. Informacja o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

W przedszkolu nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

Informacje dodatkowe

Ułatwienia

Skróty klawiszowe.

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiszowych przeglądarki.

Dostosowanie strony do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Strona dostoswoana do potrzeb osób z dysfunkcją wzroku.

Inne informacje i oświadczenia

Przedszkole nr 165 w Warszawie zostało oddane do użytku w roku 1962. Budynek był dostosowany do ówczesnych standardów budowlanych.

W 2004 roku został wykonany gruntowny remont elewacji budynku, a w roku 2014 zmodernizowano teren i wymieniono wyposażenie placu zabaw.

Obsługa Klienta jest możliwa na parterze budynku.

Personel obsługi jest przygotowany do świadczenia pomocy petentom.

Skip to content